SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd

Doc. dr sc. med.

Dr Sergej Prijić

Specijalista pedijatrije
Supspecijalista kardiologije (dečiji kardiolog)

Dr Sergej Prijić je dečiji kardiolog, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, specijalista pedijatrije, supspecijalista kardiologije i načelnik Službe za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.

Edukacija

Doc. dr Sergej Prijić, dečiji kardiolog, usavršavao se u oblasti pedijatrijske kardiologije u Americi, Nemačkoj, te Japanu kao jedan od troje stipendista iz Evrope u okviru programa razmene Evropske i Japanske asocijacije pedijatrijskih kardiologa. Uspešno je završio postdiplomske kurseve iz interventne kardiologije, organizovane od strane zvaničnih američkih i evropskih kardioloških udruženja. Nosilac je nagrade za najboljeg učesnika tradicionalne međunarodne konferencije dečjih kardiologa u Salcburgu, koja se održava pod pokroviteljstvom Dečje bolnice u Filadelfiji, Američko-Austrijske fondacije i Otvorenog medicinskog instituta.

Radno iskustvo

Kao konsultant, dečiji kardiolog, doc. dr Sergej Prijić je imao radni angažman u Kini i Univerzitetskim kliničkim centrima Makedonije, Slovenije i Republike Srpske. U tri navrata je učestvovao u humanitarnim medicinskim misijama u Ukrajini i Makedoniji pod pokroviteljstvom Međunarodne fondacije za dečje srce i Međunarodne alijanse za srce.

Oblasti lečenja

Pedijatrijska kardiologija

Ekspertska fetalna ehokardiografija (FES)

Reference

Doc. dr Sergej Prijić, dečiji kardiolog, autor jeviše od 200 naučnih publikacija i učesnik u 10 međunarodnih projekata i multicentričnih studija. Pored brojnih predavanja u zemlji, održao je 16 pozivnih predavanja u inostranstvu, od kojih su dva bila na osnivačkim konferencijama pedijatrijskih udruženja u Makedoniji i Crnoj Gori. Četvorostruki je dobitnik godišnjih nagrada i jedan od najmlađih nosilaca „Povelje“ Srpskog lekarskog društva. Pozivni je član uređivačkog i naučnog odbora u 7 stručnih časopisa, uključujući i najprestižniji svetski časopis u oblasti dečje kardiologije „Congenital Heart Disease“. Doc. dr Sergej Prijić je član više eminentnih međunarodnih i nacionalnih pedijatrijskih i kardioloških udruženja. Od 2019. godine je delegat u skupštini Srpskog lekarskog društva, a od 2020. godine nacionalni delegat u internacionalnoj organizaciji „Congenital Heart Academy“.

Bibliografija – doc. dr Sergej Prijić, dečiji kardiolog

 • Prijić S, Vukomanović V, Rakić S, Kuburović V, Košutić J. Nove interventne kardiološke procedure – prikaz četiri bolesnika. Prvi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem; Beograd, Srbija. Zbornik sažetaka. 2010 Oktobar; str 196.
 • Prijić S, Košutić J, Vukomanović V, Stajević M, Ninić S. Savremeni pristup dijagnostici i lečenju aortne stenoze kod dece. U: Zdravković D, urednik. Problemi u pedijatriji 2011. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2011;32:419-32.
 • Prijić S, Rakić S, Nikolić Lj, Jovičić B, Stajević M, Vukomanović V, Košutić J. Levosimendan kod dece sa najtežom formom kongestivne srčane insuficijencije refrakternom na primenu dobutamina/milrinona: prikaz tri slučaja i pregled literature. Vojnosanit Pregl 2011;68(11):979-84.
 • Prijić S, Košutić J, Vukomanović V, Raičević M, Kovačević G, Marković-Sovtić G, Gazikalović S, Ninić S, Kuburović V. Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta – retka primarna manifestacija aneurizmatske malformacije Galenove vene. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; Niš, Srbija. Zbornik radova. 2011 Septembar; str 117.
 • Prijić S, Ađić O, Košutić J, Stajević M, Ninić S, Kuburović V, Gazikalović A, Šehić I, Vukomanović V. Značaj magnetne rezonancije u praćenju bolesnika sa tetralogijom Fallot. U: Zdravković D, urednik. Problemi u pedijatriji 2012. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2012;33:132-47.
 • Prijic S, Vukomanovic V, Bogdanovic R, Putnik J, Zdravkovic M, Kuburovic V, Stajic N, Ninic S, Kosutic J. Hypertension associated with severe obstructive left ventricular hypertrophy in 15 years old boy. 3rd International Meeting of Serbian Society of Hypertension; Belgrade, Serbia. Abstract book. 2012 Feb; p 51.
 • Prijić S, Ađić O, Košutić J, Stajević M, Ninić S, Kuburović V, Šehić I, Vukomanović V. Tetralogija Fallot – Značaj magnetne rezonancije. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; Niš, Srbija. Zbornik radova. 2012 Septembar; str 103.
 • Prijic S, Ristic G, Pasic S, Minic A, Vukomanovic V, Adjic O, Ninic S, Kosutic J. Bilateral giant coronary aneurysms in Kawasaki disease: how difficult can it be? Circulation 2013;128:2257-8.
 • Prijić S, Vukomanović V, Kravljanac R, Ninić S, Jovičić B, Kuburović V, Košutić J. Kardiološke manifestacije kompleksa tuberozne skleroze (rabdomiomi srca). U: Zdravković D, urednik. Problemi u pedijatriji 2013. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2013; 34:293-8.
 • Prijić S, Janković B, Kuzmanović M, Martić M, Pejić K, Vukomanović V, Popović S, Košutić J. Tromboza luka aorte sa potpunim prekidom protoka. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem; Niš, Srbija. Zbornik radova. 2013 Oktobar; str 125-6.
 • Prijic S and Buchhorn R. Mechanisms of beta-blockers action in patients with heart failure. Rev Recent Clin Trials 2014;9(2):58-60.
 • Prijic S, Buchhorn R, Kosutic J, Vukomanovic V, Prijic A, Bjelakovic B, Zdravkovic M. Beta blockers (carvedilol) in children with systemic ventricle systolic dysfunction – systematic review and meta-analysis. Rev Recent Clin Trials 2014; 9(2):68-75.
 • Prijic S. Congenital aortic valve stenosis in children – Initial treatment options. 4th International Conference on Clinical & Experimental Cardiology; San Antonio, TX, USA. 2014 April. J Clin Exp Cardiolog 2014, 5:3.
 • Prijić S, Vukomanović V, Košutić J, Bjelaković B, Prijić A, Zdravković M, Ninić S, Jovičić B, Kuburović V. Takmičarski sport kod dece sa oboljenjem srca. Prvi godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunardonim učešćem; Sokobanja, Srbija. Zbornik radova. 2014 April; str 13-4.
 • Prijić S, Košutić J, Vukomanović V, Jovičić B, Ninić S, Kuburović V. Primena karvedilola kod dece sa srčanom insuficijencijom (sistematski pregled literature i meta-analiza). Drugi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem; Beograd, Srbija. Zbornik sažetaka. 2014 Oktobar; str 42-3.
 • Prijic SM, Vukomanovic VA, Stajevic MS, Bjelakovic BB, Zdravkovic MD, Sehic IN, Kosutic JLj. Balloon Dilation and Surgical Valvotomy Comparison in Non-Critical Congenital Aortic Valve Stenosis. Pediatr Cardiol 2015; 36:616–624.
 • Prijić S, Vukomanović V, Košutić J, Ninić S, Jovičić B, Prijić A, Kuburović V. Učestvovanje u takmičarskom sportu dece sa kardiovaskularnim oboljenjima. U: Đorđević M, urednik. Problemi u pedijatriji 2015. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2015; 36:219-31.
 • Prijic S, Vukomanovic V, Stajevic M, Sehic I, Kosutic J. Percutaneous transluminal balloon dilation and surgical valvotomy comparative analysis in non-critical congenital aortic valve stenosis. Cardiology in the Young 2015; Volume 25 Suppl 1:144
 • Prijic S, Kosutic J, Vukomanovic V, Prijic A, Vujic A, Jovicic B, Ninic S, Kuburovic V. Meta-Analysis of Carvedilol versus Conventional Treatment in Children with Systemic Ventricle Systolic Dysfunction. Cardiology in the Young 2015; Volume 25 Suppl 1:169-70.
 • Prijić S, Košutić J, Vukomanović V, Prijić A, Jovičić B, Ninić S, Kuburović V. Novine u lečenju srčane insuficijencije kod dece. Drugi godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem; Kragujevac, Srbija. Zbornik sažetaka. April 2015; str 16-7
 • Prijić S, Vukomanović V, Košutić J, Prijić A, Ninić S, Jovičić B, Kuburović V. Interpretacija EKG-a u pedijatriji (preporuke za kardiovaskularni skrining). Drugi godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem; Kragujevac, Srbija. Zbornik sažetaka. April 2015; str
 • Prijic S. Critical congenital heart disease. First pediatric school of the Pediatric Society of Macedonia. Skopje, Macedonia. Abstract book. October 2016.
 • Prijić S, Košutić J, Vukomanović V, Ninić S, Jovičić B. Uloga beta blokatora u lečenju srčane insuficijencije kod dece. U: Đorđević M, urednik. Problemi u pedijatriji 2016. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2016; 37:100-110.
 • Jadzic J, Vukomanovic V, Kosutic J, Prijic S* (corresponding author). The importance of echocardiography and cardiac magnetic resonance after complete surgical correction of Tetralogy of Fallot. International Student Congress ISC 2016. Gratz, Austria. May 2016. Abstract book. 2016; p 31.
 • Prijić S. Srčana insuficijencija kod dece – savremeni terapijski pristup. Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem; Budva, Crna Gora. Zbornik radova. Oktobar 2016; str 208 (predavanje po pozivu).
 • Prijić S. Kritične urođene srčane mane. Treći godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem; Beograd, Srbi Zbornik sažetaka. April 2016; str 62.
 • Prijić S, Vukomanović V, Košutić J, Ninić S, Jovičić B, Popović S. Osnovna interpretacija elektrokardiograma kod dece. U: Đorđević Milošević M, urednik. Problemi u pedijatriji 2017. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2017; 38:154-62.
 • Krasic S, Prijic S* (corresponding author), Stajevic M, Vukomanovic V. Early and long-term results after surgical repair of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery. 4th Global Students Conference of Biomedical Sciences. Belgrade, Serbia. October 2017. ID 190.
 • Prijić S, Vukomanović V, Košutić J, Zdravković M, Gazikalović A, Ađić O, Ninić S, Popović S, Jovičić B, Kuburović V. Značaj magnetne rezonancije u pedijatrijskoj kardiologiji. Četvrti godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem; Novi Sad, Srbija. Zbornik sažetaka. April 2017; str 109.
 • Prijić S, Košutić J, Stajević M, Ninić S, Šehić I, Popović S, Bjelaković B, Vukomanović V. Early Diagnosis and Treatment of Anomalous Origin of the Left Coronary Artery. Prev Ped, 2018; 4(1-2):72-5 [in Serbian]
 • Prijić S. Normalni elektrokardiografski zapisi kod dece. U: Janjić D i Pašić S, urednici. XXI seminar Pedijatrijske škole Srbije – Zbornik predavanja. Udruženje pedijatara Srbije, Novi Beograd. 2018: str 157-163.
 • Prijić S, Vukomanović V, Košutić J, Ninić S, Popović S, Gazikalović A. Značaj magnetne rezonancije u pedijatrijskoj kardiologiji. U: Kravljanac R i Kuzmanović M, urednici. Problemi u pedijatriji 2018. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2018; 39:87-98.
 • Prijic S. Contemporary approach to treatment of the heart failure in childhood. Balkan School for Pediatricians. Skopje, Macedonia. September 12-15th Abstract book.
 • Petković M, Prijić S* (corresponding author). Transkatetersko zatvaranje atrijalnog septalnog defekta Amplatzer® uređajem. 59. Kongres biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem. Kopaonik, Srbija. Knjiga sažetaka. April 2018. Str 723.
 • Prijić S. Elektrokardiografija u pedijatriji. Peti godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem; Niš, Srbija. Zbornik sažetaka. April 2018. Str 49.
 • Prijić S. Infektivni endokarditis kod dece. Drugi kongres preventivne stomatologije. Beograd, Srbija. Zbornik radova. Novembar 2018. Str 13-4.
 • Prijić S, Krasić S, Košutić J, Stajević M, Ninić S, Popović S, Bjelaković B, Mahmutović M, Vukomanović V. Early and midterm results after surgical repair of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery. Srp Arh Celok Lek. 2019 Sep-Oct; 147(9-10):567-570.
 • Prijić S, Košutić J, Vukomanović V, Ninić S, Popović S, Cerović I. Indikacije za Fontanovu cirkulaciju. Problemi u pedijatriji 2019. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2019; 40:9-13.
 • Prijić S, Ninić S. Interpretacija pedijatrijskog EKG-a. Drugi kongres pedijatara R. Srpske sa međunarodnim učesćem. Teslić, R. Srpska, BiH. Zbornik radova. April 2019; str 67.
 • Prijić S, Vukomanović V, Košutić J, Ninić S, Popović S. Preparticipation cardiovascular examination in pediatric sport medicine. The 2nd Serbian International Sports Medicine Conference. Belgrade, Serbia. Book of abstract. May 2019; p 15
 • Prijić S, Vukomanović V, Košutić J, Ninić S, Popović S. Interventne kardiološke procedure u fetalnom periodu – pregled literature. Prev Ped, 2019; God 5, Supl. 1:26.
 • Miksić M, Mujezinović F, Selič Serdinšek M, Weiss M, Prijić S* (corresponding author). Scimitar syndrome variant associated with critical aortic coarctation in newborn. Am J Case Rep 2020; 21:e923162-1–e923162-6.
 • Prijić S, Vukomanović V, Ninić S, Popović S. Interventne kardiološke procedure u fetalnom periodu. Problemi u pedijatriji 2020. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2020; 41:87-93.
 • Prijic S, Vukomanovic V, Kosutic J, Cerovic I, Ninic S, Popovic S. Ventricular Septal Defect Closure with Nit-Occlud® Lê VSD Device – Five Years’ Experience. 54th Annual Meeting of AEPC; Gothenburg, Sweden. May 2021; Poster No 218.
 • Perić Lj, Rafailović Đ, Prijić S* (corresponding author). Transkatetersko zatvaranje ventrikularnog defekta pomoću Nit-occlud uređaja – petogodišnje iskustvo. Mini simpozijum: Pedijatrija 2 i ginekologija sa akušerstvom. Medicinski fakultet Beograd. Zbornik sažetaka. April 2021. Str 4.
 • Krasic S, Vukomanovic V, Putnik S, Kosutic J, Ninic S, Popovic S, Cerovic I, Prijic S* (corresponding author). A Novel Mutation of the Plakophilin-2 Gene in a Child with Early Onset Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy and Intractable Arrhythmia. Indian J Pediatr 2021; 88(5):504.
 • Prijić S. Evaluacija kardiovaskularnog sistema. U: Bogdanović R, Radlović N, urednici. Pedijatrija – udžbenik za poslediplomsko usavršavanje lekara. Beograd. 2021.
 • Prijić S. Elektrokardiografija. U: Bogdanović R, Radlović N, urednici. Pedijatrija – udžbenik za poslediplomsko usavršavanje lekara. Beograd. 2021.
 • Prijić S. Otvoreni arterijski kanal. U: Bogdanović R, Radlović N, urednici. Pedijatrija – udžbenik za poslediplomsko usavršavanje lekara. Beograd. 2021.
 • Prijić S. Aortna stenoza. U: Bogdanović R, Radlović N, urednici. Pedijatrija – udžbenik za poslediplomsko usavršavanje lekara. Beograd. 2021.
 • Prijić S, Vukomanović V, Ninić S, Popović S, Cerović I. Transkatetersko zatvaranje ventrikularnog septalnog defekta kod dece. Problemi u pedijatriji 2022. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. 2022.
 • Prijić S. Transkatetersko zatvaranje ventrikularnog septalnog defekta kod dece. XXIV seminar Pedijatrijske škole Srbije – Zbornik predavanja. Udruženje pedijatara Srbije. 2022.
 • Cerovic I, Vukomanovic V, Ninic S, Popovic S, Krasic S, Prijic S* (corresponding author). Clinical Features and Treatment of Mixed Cardiogenic and Distributive Shock in Patients with Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C). 55th Annual Meeting of AEPC; Geneva, Switzerland. May 2022; Abstracts e-book, p 510-1.
 • Cerović IB, Vukomanović VA, Košutić JLj, Stajević M, Ninić SS, Popović SS, Dizdarević I, Krasić S, Prijić SM* (corresponding author). Transcatheter Ventricular Septal Defect Closure with Nit-Occlud Lê VSD Device – Five Years’ Experience and Literature Review. Congenit Heart Dis. 2023; 18(3), 361-371.

 

SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd, doc. dr Sergej Prijić i naš tim odseka za dečiju kardiologiju je istrajan u nameri da vam pomogne u očuvanju i poboljšanju kardiološkog zdravlja vaše dece. Naša misija je da obezbedimo deci medicnsku zaštitu po najboljim svetskim standardima, kao i da pružimo potrebnu podršku roditeljima (za više informacija vezanih za usluge iz oblasti dečije kardiologije pogledajte OVDE, te za ekspertski fetalni ultrazvuk srca (FES) pogledajte OVDE).

Zakažite pregled kod Dr Sergej Prijić

Doc. dr sc. med. dr Sergej Prijić, dr Sergej Prijić, dr Sergej Prijic, sans medic, deciji kardiolog beograd, kardiologija beograd, ordinacija za kardiologiju beograd, dečji kardiolog beograd, dečiji kardiolog beograd, dečiji kardiolog, deciji kardiolog beograd, najbolji dečji kardiolog u beogradu, šum na srcu, sum na srcu, kardiolog, sta leci kardiolog, najbolji deciji kardiolog u beogradu, najbolji deciji kardiolog, kardiolog beograd preporuka, kardiolog beograd, kardiolog beograd cena, deciji kardiolog novi beograd, deciji kardiolog, fetalna ehokardiografija, fetalni ultrazvuk srca FES, ultrazvuk srca bebe u stomaku, ultrazvuk srca bebe tokom trudnoce, EKG, 24h EKG Holter, ultrzavuk srca kod dece

Dr Sergej Prijić

Specijalista pedijatrije
Supspecijalista kardiologije (dečiji kardiolog)